Home    Thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Những hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao quyền sử dụng đất đai trong một thời hạn nhất định, khi sắp hết thời hạn có nhu cầu gia hạn nhưng không biết các thủ tục tiến hành. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các bước gia hạn quyền sử dụng đất.

Hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất cần chuẩn bị

Tối thiểu 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng nếu có nhu cầu kéo dài thời gian sử dụng phải chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng và nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp
  • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư
  • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Các bước thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường.

Trong trường hợp dự án đầu tư có thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án, người nộp cần có thêm văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Khi đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai để gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế nhằm xác định nghĩa vụ tài chính. Sau đó, hồ sơ được trình lên Ủy ban nhân dân cùng cấp để quyết định gia hạn quyền sử dụng đất hay không.

Bước 3: Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

 

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi hoàn tất thì trao trả Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của Pháp luật.